Service

 

 

Maintenance - Repair 24 with perfect service

 

Hệ thống Your pump system operating stability, performance guarantees, have you ever thought that we would be paralyzed on one day and led to a delayed system? Do not be surprised about that, because even though a machine where abundant energy to run and also "exhausted" if you do not know how to care for and preserve it.
This fundamental to good use, increase shelf life and ensure maximum pump performance is to conduct timely maintenance and periodic preventive repair. At this moment, remember to Weco, we will be there to support you. A professional maintenance process from the stage of disease testing to repair and replacement parts and maintenance for machine longevity and qualified technical staff, skilled will make you satisfied with the service we do.
With a nationwide network, 24 of Weco services are available to support partners with service pack 2: Periodic maintenance services and maintenance as required.
Be a partner with Weco services will help your pump system work better..

Industries & Applications

Weco will help you find solutions to the most suitable and efficient pump for each specific area

Read more

Search Product


 
 
 • gasoline_engine3
   
  Fire pump engine using gasoline
   
  Model: 65x50 FS2JA Applications in the field of industrial plants, high-rise buildingsm, Fire pump engine ...
   
   

  Read more

 
 

Check Virbration

Features:
Model 211 Vibration Meter and 211M (Metric) measures overall vibration amplitude in the range

Read more

Maintain Pumping Systems Effectively

Suggested Actions
Establish a pumping system maintenance program

Read more

Check the temperature of the device

Check the temperature of the engine, the pump:
- Check the temperature of pumps and motors in actual

Read more

Measuring motor speed

Check engine speed with LASER gun:
- Put up awareness LASER light coupling
- Press the speed test

Read more

img

The pump is not producing enough capacity to satisfy the application 10-10

This is the second paper in a four part series about pump troubleshooting. Let me begin by pointing ...

Read more

img

Trim or Replace Impellers on Oversized Pumps

Suggested Actions 
Consider impeller trimming when any of the following apply:
• The head provide...

Read more

img

Optimize Parallel Pumping Systems

When multiple pumps operate continuously as part of a parallel pumping system, there can be opportun...

Read more

img

Adjustable Speed Pumping Application

Suggested Actions
• Consider using adjustable speed drives in pumping applications that range from 1 ...

Read moreCăn chỉnh độ đồng tâm

Căn chỉnh đồng tâm giữa bơm và động cơ:
- Sau khi lắp đặt
- Sau 72 giờ hoạt động
- Định kỳ 6 tháng/ lần

1) Phương pháp cân tâm RIM & FACE:

- Về cách vẽ đường biểu diễn số đo RIM?
+ Mục cân chỉnh theo phương đứng: theo ví dụ thì số đo Rim là -0,04mm và được vẽ 1 đường thẳng song song (về phía dưới đường tâm bơm) so với đường tâm mong muốn.
+ Mục cân chỉnh theo phương ngang: theo ví dụ thì số đo Rim là + 0,02mm và được vẽ 1 đường thẳng song song (về phía trên đường tâm máy bơm) so với đường tâm mong muốn.
Có phải vì 2 đồng hồ so được đặt trên mặt bích của bơm nên ta phải lấy quy ước ghi dấu của bơm làm mốc để vẽ 2 đường song song nói trên không? Giả sử ta đặt 2 đồng hồ so trên mặt bích của động cơ thì ta lại phải lấy quy ước ghi dấu của động cơ làm mốc để vẽ 2 đường song song nói trên nghĩa là nếu giả sử cũng với giá trị như trên thì ta phải vẽ đường – 0,04mm lên trên và đường + 0,02mm xuống dưới so với đường tâm mong muốn không?
- Về cách dịch chuyển theo phương ngang của 2 chân động cơ?
+ Mục cân chỉnh theo phương ngang: theo ví dụ sau khi đã tính ra số liệu dịch chuyển của chân trước là 0,045mm và chân sau là 0,105mm thì ta phải dịch chuyển như thế nào để cho đúng các giá trị trên vì giả sử trong khi ta dùng búa để gõ chân trước sang đúng giá trị trên thì nếu chân sau chạy theo thì khi gõ chân sau theo đúng giá trị trên có còn chính xác không?
- Tại sao số đo RIM lại phải chia đôi khi tính toán, còn số đo FACE không chia đôi?

2) Phương pháp cân tâm REVERSE:

- Về cách vẽ đường biểu diễn giá trị đo theo phương ngang? Theo ví dụ thì số đo trên bích A là +0,007in và trên bích B là -0,004in nối 2 điểm này lại ta có đường Y-Y cắt F1 ở -0,002in và F2 ở 0,016in.
Khi xác định giá trị giao với F1, F2 thì ta lấy đường C-C làm chuẩn và dóng theo phương đứng đến các điểm F1, F2 không? Nếu đúng thì ở hình vẽ ta thấy Y-Y cắt F1, F2 không phải là giá trị như ở ví dụ mà giá trị F2 phải là -….in?
- Về cách vẽ đường biểu diễn giá trị đo theo phương đứng?
Theo ví dụ thì số đo trên bích A là +0,017in và trên bích B là 0,012in nối 2 điểm này lại ta có đường Y-Y cắt F1 ở -0,002in và F2 ở -0,02in.
Ở đây có sự nhầm lẫn là đường X-X chứ không phải là Y-Y, mặt khác trên hình vẽ ta thấy X-X cắt F1, F2 không phải là giá trị như ở ví dụ mà giá trị F2 phải là +….in?

3) Pump shaft alignment record:

Search